ANBI verklaring

ANBI Verklaring
 

1: Baptisten gemeente `Havenlicht` te Delfzijl

 

Vastgelegd in de statuten van 1923

De Baptistengemeente `Havenlicht Delfzijl` maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, en is als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

 

Grondslag van de gemeente

 • De gemeente neemt de geopenbaarde waarheid van God, zoals deze is vervat in de Bijbel, aan als onfeilbaar woord van God, en aanvaardt haar als haar grondslag.

 

Zij gelooft en belijdt daarom:

 • Dat het gehele menselijk geslacht,door af te vallen van God geheel in zijn natuur bedorven en tot alle kwaad geneigd is,en wegens het misdadige van de zonden rechtvaardig aan het eeuwige oordeel van de dood is overgegeven.
 • Dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft om het verlorene te zoeken en zalig te maken,zodat het heil van de wereld en de zaligheid van de zielen alleen gewerkt  en geschonken wordt door de genade Gods in Christus Jezus , die door Zijn vleeswording Zichzelf vernederd en gegeven heeft om tot eer Zijn `s Vaders en tot zaligheid der mensen`s Vader raad en wil te volbrengen,door Zijn middelaars lijden en sterven aan het kruis de wereld met God te verzoenen en de werken en heerschappij van de satan te verbreken;

Die begraven is,maar ten derde dage opgestaan en daardoor krachtelijk bewezen is de Zoon van God en de ten volle betrouwbare en algenoegzame Zaligmaker van zondaren te zijn;

Die nu, opgevaren ten hemel, aan`s Vaders rechterhand verhoogd is ,bekleed met alle macht in de hemel en op aarde .Die aan Zijn gemeente Zijn Heilige Geest met zijn onderscheiden gaven en krachten heeft gezonden, om haar te heiligen en in staat te stellen overal  in de wereld door het evangelie leven  en onverderfelijkheid aan het licht te brengen.

Die eens naar Zijn belofte wederkomen zal, om al de Zijnen te verzamelen in Zijn heerlijkheid en om als rechtvaardige wereldrechter op te treden .

 • Dat wij alleen verlossing, die in Christus is, deel hebben door persoonlijke geloof en bekering  en dat er van erfelijke of sacramentale zaligheid geen sprake kan zijn.
 • Dat alle oprecht gelovigen in Christus Jezus geroepen en verplicht zijn de Heer te belijden dor zich te laten dopen,waardoor zij zich tevens openlijk met de gemeente,welke het lichaam van Christus,de tempel van de Heilige Geest is, verenigen en zich onderwerpen aan al de verordeningen,welke het Hoofd van de gemeente gegeven heeft.
 • Dat de Here Jezus twee inzettingen gegeven heeft : Doop en Avondmaal

 

Doel van de gemeente

De gemeente stelt zich ten doel:

 • De leden op te bouwen in het geloof,de liefde,de hoop en de verwachting van de komst van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus
 • Om in overeenstemming met de bevelen van de Heer te bidden en te werken voor de bekering van zondaren en de komst van het Godsrijk. De kennis van de weg van de verlossing onder onze medemensen te bevorderen en hen te brengen tot het geloof en de gemeenschap der heiligen.

 

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

2. Fiscaal nummer van de gemeente (ANBI nummer ) is  002624886

3. Contactgegevens

Bezoekadres van de gemeente:

Joh. Van de Kornputplein 8
9934 EA Delfzijl

e-mailadres: secretaris@baptisten-delfzijl.nl

 

4. Bestuurssamenstelling

 

De kerkenraad van Baptisten Gemeente Havenlicht Delfzijl bestaat uit

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

3 overige raadsleden

 

5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen voor het komende seizoen

"Uit liefde voor Hem"

 

Uit liefde voor Hem, is het thema en is tevens het motto voor het komende seizoen.

Geïnspireerd door het woord in Handelingen 2.

In dit gedeelte wordt ingegaan op drie zaken waar men zich in de eerste gemeente nadrukkelijk mee bezig hield. Dit is als eerste de omgang met God, als tweede de omgang met elkaar en als derde de dienstbaarheid aan de wereld. Hoe kunnen we meer zichtbaar worden voor de mensen in de wereld om ons heen:

 

Wij willen als gemeente iets betekenen voor de mensen om ons heen.

 

Hoe willen wij dat doen?

 

 • Huishoudelijke hulp onder bejaarden (wel opletten dat we niet voor het karretje van de overheid gespannen   worden -relationeel).
 • Met elkaar geld inzamelen om hulp te bieden.
 • Als kring kleine dingen voor iemand doen.
 • Eens per 2 weken een eetgroep in de kerk (minder bedeelden / alleenstaanden / ruimte voor kinderen).
 • Kleding  maken voor de voedselbank
 • Wijk schoonmaken (prikstok – aanleiding tot gesprekken).
 • Alleenstaande ouderen bejaardentehuizen bezoeken; mee wandelen.
 • Naar buiten in woord en daad; vriendelijkheid; open kerkdeuren; open staan voor anderen.
 • Helpen met klusjes, oppassen; vervoer; eten; huisvesting; boodschappen; kleding; praktische dingen.
 • Activiteiten in de wijk (kinderen); dichtbij houden.
 • Belangrijk om relaties op te bouwen.
 • Mensen helpen hoe met geld om te gaan.
 • Zelfredzaamheid – mensen helpen zodat ze zich later zelf kunnen redden.

 

De Baptistengemeente `Havenlicht te Delfzijl  maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is: 
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

 

Het beleidsplan bevat twee bijlagen. De link naar bijlage 1 is:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf

En de link naar bijlage 2 is:   
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf

 

6. Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf
http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

 

7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1     1.   De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

                      2.   De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

                      3.   De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG

Artikel 2            De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL

Artikel 3     Het doel van de Unie is:

 1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
 2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

 

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

 

8. Verslag van de activiteiten van de gemeente

JAARVERSLAG SECRETARIS 2020.
Een jaarverslag is een opsomming van gebeurtenissen die in 2020 hebben plaatsgevonden. Het
eerste wat opvalt is dat er zo veel gebeurt in een jaar tijd. Mooie en minder mooie dingen en veel
activiteiten. Een terugblik op 2019.
Zo begon ik vorig jaar mijn jaarverslag.
Wie kon weten dat het een heel ander jaar zou worden en dat door een klein partikeltje genaamd
Covid-19.
Januari: week van gebed met als thema: Buitengewoon.
Nathan, op 30 januari werd Nathan Stalman, zoon van Wouter en Janke geboren.
Februari: Er is een nieuwe commissie, de CBD (commissie bijzondere diensten).
De financiële administratie verzorgd door zr. Linda Jager (dank voor de inspanningen en het geduld)
gaat verder verzorgd worden door br. Boelo Raske.
Verder staan op stapel: Een vrouwendag op 26/3, de rommelmarkt 4/4, bijeenkomst Mozaïek
(samenwerking met CGK en GKV) op 14/2 met als thema: Je bent geliefd.
En dan ook nog het vakantie bijbelfeest (Moet je kijken) en wat verder weg een
evangelisatieweekend op 27 en 28 juni in Delfzijl-Noord (Kom en beleef).
Maart: De gebruikelijke verkiezingen vinden plaats.
12 maart: een zoeklicht avond (De opname, feit of fictie)
De open dag van de Diaconie i.v.m. ingebruikname van hun nieuwe onderkomen in loods 6a1 aan het
Afwateringskanaal.
Er wordt ook nog steeds gehaakt voor Roemenië
April: Corona slaat toe. De diensten gaan via internet, het PT “bezoekt” telefonisch, de
jaarvergadering wordt nog eens uitgesteld.
Zelfs de passiestonden gaan niet door, de gemeente komt op de waakvlam.
Mei, juni, juli: alles wat gepland was gaat niet meer door.
Augustus: We leven onder de regels van de overheid. We moeten ons aanmelden om de dienst bij te
wonen, met maximaal 30 personen. De kerk is op dinsdagmorgen en donderdagavond open voor
ontmoeting, bezinning en gebed, maar ook dat lijdt een tanend bestaan.
Het contract met ps. Fokkert wordt voor onbepaalde tijd gemaakt
September, oktober, november:
Mason, wordt op 19 september geboren (zoon van Joey en Sandra Schoonbeek, broertje van Brian).
3In november wordt eindelijk de jaar/najaarsvergadering gehouden. De notulen zijn verkrijgbaar via
de secretaris.
De kerstvieringen vinden op aangepaste wijze plaats.
Een jaar is voorbijgegaan. Het was een vreemd jaar. We zagen elkaar bijna niet. We gingen elkaar
toch wel missen.
Het woord elkaar moet ons toch wel aanspreken. We zijn er voor elkaar, we reizen met elkaar, we
steunen elkaar.
Ik sluit af net als vorig jaar:
We zijn al een eindje op weg in het jaar onzes Heren 2021. Dat we in harmonie, in liefde naar
elkaar en in verdraagzaamheid en ook geduld met elkaar verder gaan…….op naar 100 jaar
Havenlicht en naar de komst van onze Heer.

Het ledenbestand

 • Eind 2020:           
  • 185 leden
  • 0 personen gedoopt
  • 3 nieuwe leden verwelkomd
  • 5 leden hebben zich ontrokken
  • 5  leden overleden

Nb. "In verband met de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we ervoor gekozen om (m.u.v. onze voorgangers) GEEN namen en of andere persoonsgegevens te vermelden.

9. Financiële verantwoording.

ONTVANGSTEN BEGROTING2023 RESULTAAT2023 BEGROTING2024
       
Bijdrage gemeenteleden € 90.000,00 € 93.624,00 € 90.000,00
Collecten / giften € 19.800,00 € 20.186,00 € 15.800,00
Diverse ontvangsten € 35.370,00 € 32.605,00 € 26.657,00
Begroot tekort uit reserve € 20.890,00          € 12.380,00  
       
TOTAAL € 166.060,00 € 158.794,00 € 132.457,00
       
       
UITGAVEN BEGROTING2023 RESULTAAT2023 BEGROTING2024
       
Beheer & Onderhoud € 40.800,00 € 36.353,00 € 42.000,00
Belast. / verz. / Energie € 20.700,00 € 14.654,00 € 18.372,00
Salarissen / Vergoedingen € 82.150,00 € 71.160,00 € 41.750,00
Uitzendkosten diensten € 700,00 € 655,00 € 710,00
Zending / Jeugd / Alpha etc € 5.950,00 € 9.016,00 € 13.300,00
Secretariaat / Administratie € 3.000,00 € 2.676,00 € 3.025,00
Alg. kosten diversen € 4.260,00 € 19.986,00 € 9.800,00
Unie contributie € 4.700,00 € 4.294,00 € 3.500,00
Reserve groot onderhoud      
Naar reserve      
       
       
TOTAAL € 162.260,00 € 158.794,00 € 132.457,00

KVK nummer: 76453928
ANBI nummer: 002624886