ANBI verklaring

1: Baptisten gemeente `Havenlicht` te Delfzijl

 

Vastgelegd in de statuten van 1923

De Baptistengemeente `Havenlicht Delfzijl` maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, en is als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

 

Grondslag van de gemeente

 • De gemeente neemt de geopenbaarde waarheid van God, zoals deze is vervat in de Bijbel, aan als onfeilbaar woord van God, en aanvaardt haar als haar grondslag.

 

Zij gelooft en belijdt daarom:

 • Dat het gehele menselijk geslacht,door af te vallen van God geheel in zijn natuur bedorven en tot alle kwaad geneigd is,en wegens het misdadige van de zonden rechtvaardig aan het eeuwige oordeel van de dood is overgegeven.
 • Dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft om het verlorene te zoeken en zalig te maken,zodat het heil van de wereld en de zaligheid van de zielen alleen gewerkt  en geschonken wordt door de genade Gods in Christus Jezus , die door Zijn vleeswording Zichzelf vernederd en gegeven heeft om tot eer Zijn `s Vaders en tot zaligheid der mensen`s Vader raad en wil te volbrengen,door Zijn middelaars lijden en sterven aan het kruis de wereld met God te verzoenen en de werken en heerschappij van de satan te verbreken;

Die begraven is,maar ten derde dage opgestaan en daardoor krachtelijk bewezen is de Zoon van God en de ten volle betrouwbare en algenoegzame Zaligmaker van zondaren te zijn;

Die nu, opgevaren ten hemel, aan`s Vaders rechterhand verhoogd is ,bekleed met alle macht in de hemel en op aarde .Die aan Zijn gemeente Zijn Heilige Geest met zijn onderscheiden gaven en krachten heeft gezonden, om haar te heiligen en in staat te stellen overal  in de wereld door het evangelie leven  en onverderfelijkheid aan het licht te brengen.

Die eens naar Zijn belofte wederkomen zal, om al de Zijnen te verzamelen in Zijn heerlijkheid en om als rechtvaardige wereldrechter op te treden .

 • Dat wij alleen verlossing, die in Christus is, deel hebben door persoonlijke geloof en bekering  en dat er van erfelijke of sacramentale zaligheid geen sprake kan zijn.
 • Dat alle oprecht gelovigen in Christus Jezus geroepen en verplicht zijn de Heer te belijden dor zich te laten dopen,waardoor zij zich tevens openlijk met de gemeente,welke het lichaam van Christus,de tempel van de Heilige Geest is, verenigen en zich onderwerpen aan al de verordeningen,welke het Hoofd van de gemeente gegeven heeft.
 • Dat de Here Jezus twee inzettingen gegeven heeft : Doop en Avondmaal

 

Doel van de gemeente

De gemeente stelt zich ten doel:

 • De leden op te bouwen in het geloof,de liefde,de hoop en de verwachting van de komst van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus
 • Om in overeenstemming met de bevelen van de Heer te bidden en te werken voor de bekering van zondaren en de komst van het Godsrijk. De kennis van de weg van de verlossing onder onze medemensen te bevorderen en hen te brengen tot het geloof en de gemeenschap der heiligen.

 

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

2. Fiscaal nummer van de gemeente (ANBI nummer ) is  002624886

3. Contactgegevens

Bezoekadres van de gemeente:

Joh. Van de Kornputplein 8
9934 EA Delfzijl

 

e-mailadres

secretaris@baptisten –delfzijl.nl

 

4. Bestuurssamenstelling

De kerkenraad van Baptisten Gemeente Havenlicht Delfzijl bestaat uit

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

4 overige raadsleden

 

5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen voor het komende seizoen

"Uit liefde voor Hem"

 

Uit liefde voor Hem, is het thema en is tevens het motto voor het komende seizoen.

Geïnspireerd door het woord in Handelingen 2.

In dit gedeelte wordt ingegaan op drie zaken waar men zich in de eerste gemeente nadrukkelijk mee bezig hield. Dit is als eerste de omgang met God, als tweede de omgang met elkaar en als derde de dienstbaarheid aan de wereld. Hoe kunnen we meer zichtbaar worden voor de mensen in de wereld om ons heen:

 

Wij willen als gemeente iets betekenen voor de mensen om ons heen.

 

Hoe willen wij dat doen?

 

• Huishoudelijke hulp onder bejaarden (wel opletten dat we niet voor het karretje van de overheid gespannen     worden -relationeel).

• Met elkaar geld inzamelen om hulp te bieden.

• Als kring kleine dingen voor iemand doen.

• Eens per 2 weken een eetgroep in de kerk (minder bedeelden / alleenstaanden / ruimte voor kinderen).

• Kleding  maken voor de voedselbank

• Wijk schoonmaken (prikstok – aanleiding tot gesprekken).

• Alleenstaande ouderen bejaardentehuizen bezoeken; mee wandelen.

• Naar buiten in woord en daad; vriendelijkheid; open kerkdeuren; open staan voor anderen.

• Helpen met klusjes, oppassen; vervoer; eten; huisvesting; boodschappen; kleding; praktische dingen.

• Activiteiten in de wijk (kinderen); dichtbij houden.

• Belangrijk om relaties op te bouwen.

• Mensen helpen hoe met geld om te gaan.

• Zelfredzaamheid – mensen helpen zodat ze zich later zelf kunnen redden.

 

 

De Baptistengemeente `Havenlicht te Delfzijl  maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is:                                                         http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

 

Het beleidsplan bevat twee bijlagen. De link naar bijlage 1 is:                   http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf

En de link naar bijlage 2 is:                                                                                       http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf

 

6. Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf

http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever

 

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

 

7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

 

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1     1.   De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

                 2.  De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

                 3.  De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

 

GRONDSLAG

Artikel 2            De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

 

DOEL

Artikel 3     Het doel van de Unie is:

 1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
 2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

 

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

8. Verslag van de activiteiten van de gemeente

 

In dit jaarverslag een aantal hoogtepunten van het afgelopen jaar.

Raad                                                                                                                                                                                           Als raad mochten we elke maand vergaderen. Ter voorbereiding op de raadsvergadering kwam het DB (Dagelijks Bestuur) bijeen om de raadsvergadering voor te bereiden. We zijn dankbaar dat we deze vergaderingen eensgezind onder leiding van br. N. Nijp mochten houden.

In goed onderling overleg heeft br. F. Nijland zijn werk als pastoraal medewerker beëindigd met ingang van 1 februari. Onze voorganger was dusdanig hersteld en de raad dermate aangevuld dat het pastorale werk weer door eigen gelederen opgepakt kon worden.

Zondagsdiensten                                                                                                                                                                  De reguliere zondagsdiensten die we wekelijks mochten houden en waarin de woordverkondiging door onze voorganger ds. R. Ham gebracht werd, mochten we als zegenrijk ervaren.

Jongerensamenkomsten                                                                                                                                             Ook de jongeren waren weer op diverse data uitgenodigd om elkaar te ontmoeten en samen het geloof te delen en te onderzoeken.

AV                                                                                                                                                                                                  De voorjaars-AV werd gehouden op zaterdag 20 mei in de Schalmei, in het gebouw van de Baptistegemeente te Kampen en de najaars-AV op woensdag 15 november in het gebouw Maasbach Zending in Amsterdam.                                                                                                                                                                  Op beide AV’s waren Flip en Liny Koster de vertegenwoordigers van onze gemeente.

Wijziging gemeentelijke activiteiten                                                                                                                                      In januari zijn er een paar dingen veranderd in de gemeentelijke activiteiten. De bidstond en bijbelstudie zijn uitelkaar gehaald. De bidstond is naar de maandagavond gegaan en heet nu: Gezamenlijk gebedsmoment. De Bijbelstudie is op de donderdag avond blijven staan.             Daarnaast is er gestart met een doop cursus en een discipelschapstraining over de Bergrede (Matteüs 5 t/m 7)

Next Gen Dienst (jeugddiensten)                                                                                                                                     De jeugd heeft diverse jeugddiensten met de pakkende naam Next Gen gehouden, die door hen volledig werden voorbereid en georganiseerd. We zijn dankbaar dat deze avonden goed werden bezocht en dat u hen als gemeente, door uw aanwezigheid daarin heeft gesteund.

Week van gebed:                                                                                                                                                               Van 15 tot 22 jan. 2017 met als thema “Verzoening”.                                                                                   Verzoening tussen verschillende christenen en verschillende kerken van allerlei achtergronden. Juist rond gebed mochten we elkaar ontmoeten en samen de eenheid van Christus ervaren.

Vakantie bijbelfeest                                                                                                                                                          Deze werd gehouden op 23, 24 25 februari met als thema “Lets go Party”

Vrouwendag                                                                                                                                                                      Op 23 maart werd de jaarlijkse vrouwendag georganiseerd. Naast creatieve workshops was Laura Dijkhuizen te gast, met als thema: Lydia, een vrouw zoals jij.

Gemeentevergadering                                                                                                                                                        Als gemeente mochten we viermaal samenkomen op een gemeentevergadering.                                 Op 6 april was de gemeentejaarvergadering.                                                                                                                 Op 9 juli na de dienst, waarin werd besproken dat het dak moest worden vernieuwd en de gemeente werd gevraagd of zij een bijdrage hieraan wilden leveren. Dat de Heer ook in materiele zaken voorziet kunnen en mogen we beamen. Na een paar maanden hadden we het benodigde bedrag binnen.                                                                                                                                                                                               Op 9 november was de najaarsvergadering daarin werd o.a. in stemming gebracht om Vaart in het vervolg digitaal uit te brengen.                                                                                                                                              En op 17 december kwam de gemeente direct na de dienst bij elkaar om voor de tweede keer te stemmen voor een wijziging van de statuten.

Jaarlijkse rommelmarkt                                                                                                                                                  Zoals elk jaar werd er ook dit jaar op 8 april weer een rommelmarkt gehouden. Naast goede/oude spullen werden er snacks, pannenkoeken en snert verkocht. Ook kon men zijn/haar geluk beproeven door het kopen van lootjes. Het mooie bedrag van € 1.884,00 is opgehaald.

Paas- en Kerstontbijt                                                                                                                                                          Op zondag 6 april mochten we samen als gemeente voor de dienst aan, het Paasontbijt houden.      Dit mochten we herhalen op 1e Kerstdag.

Passiestonden                                                                                                                                                                          In de stille week van maandag 10 april t/m donderdag 13 april werden elke avond Passiestonden gehouden. Diensten waarin stil werd gestaan bij het lijden van onze Heer Jezus Christus.                  Het thema was: De mensenzoon.

VIS                                                                                                                                                                                              Op 15 april werden narcissen uitgedeeld voorzien van een kaartje met een paasgroet in het centrum van Delfzijl. Een mooie gelegenheid om te vertellen van de betekenis van Goede Vrijdag en Pasen.   Op uitnodiging van de gezamenlijke kerken werd er op zaterdag 9 december een Kerst Sing-In in de Evenementenhal te Delfzijl gehouden. Aan deze muzikale happening werkten mee: One Voice,          Simi Jadech en de huisband uit Ten Boer.

Gemeenteavond                                                                                                                                                                   Op 18 mei mochten we als gemeente een eerste gemeenteavond houden over de onderlinge (pastorale) zorg in onze gemeente. Samen mochten we nadenken over hoe het omzien naar elkaar bij ons nu vorm krijgt, wat wij daar van vinden en wat we ermee willen voor de toekomst.              Helaas werd de avond minimaal bezocht……

Startzondag                                                                                                                                                                           Op zondag 3 september hadden we de startzondag met als nieuw jaarthema: “Uit liefde voor Hem” In de dienst werd stil gestaan bij dit thema en na de dienst waren activiteiten georganiseerd voor jong en oud. De dag werd afgesloten met een American Party.

Kerkproeverij                                                                                                                                                                   Zondag 17 september deed onze gemeente mee aan de landelijk actie “Kerkproeverij”.                 Hiervoor werden buitenkerkelijke mensen uitgenodigd om eens een kijkje te nemen onze gemeente.

Happy Kids Club                                                                                                                                                          Zaterdag 23 september is het kindertheater Simon en Zo langs geweest.                                                     Zij gaven een prachtige (interactieve) voorstelling van: “Pablo leert vliegen”, waarin de kinderen actief mee mochten doen.                                                                                                                                       Op zaterdag 9 december werd er wederom een Happy Kids Club-dag georganiseerd met als doel de kinderen te  vertellen over Advent en Kerst.

Kring                                                                                                                                                                                          De kringen kwamen elke 3e donderdag bij elkaar. Aangezien de belangstelling voor de kringen de afgelopen jaren is teruggelopen zijn we geen gemeente meer in- maar met kringen geworden.            Het materiaal waaruit wordt gewerkt verschilt per kring. De samenkomsten worden bemoedigend en opbouwend ervaren.

Gezamenlijke activiteiten                                                                                                                                        Verder zijn er de gezamenlijke activiteiten nog te noemen waaronder:                                     Spelletjesavond voor jong en oud; de Brei Club, gezellig creatief bezig zijn voor een goed doel; EetMee, waar alleenstaanden elkaar ontmoeten en samen een maaltijd nuttigen; Koffiecontact, waar gemeenteleden ’s morgens onder het genot van een kopje koffie gezellig kunnen bijpraten; Blind eten, met de verrassing met wie, waar en wat je gaat eten; Volleyfest, een sportief weekend in een ongedwongen sfeer samen met andere christenen samen te komen; het Combo, die elke week weer de liederen instudeert om op zondag ten gehore te brengen.

Naast de genoemde activiteiten zijn er de wekelijkse activiteiten van verschillende verenigingen: 

 

Maandag            18.30 u.                               Jongens- en meisjesclub

Maandag            19.45 u.                               Gebedsmoment

Dinsdag               19.30 u.                               Repetitie Combo

Dinsdag               15.30/18.30 u.                  Jongens- en meisjesclub (Noord)

Donderdag         19.30 u.                               Bijbelbespreking

Zaterdag             19.15 u.                               Tienerjeugd

Zondag                09.30 u.                               Kinderwerk (Zondagschool)

Zondag                20.15 u.                               Oudere Jeugd  

 

De activiteiten die soms aan ons voorbijgaan, maar o zo belangrijk zijn:                                Omegadienst, Deurdienst, Crèche, Gastheer-vrouw, Inzamelen van goederen voor de voedselbank, Vaart, het digitaliseren van ons archief, het verzenden van de post/mail, administratieve werkzaamheden, website beheer, bloemetje in de wijk, het schoonmaken van ons kerkgebouw, het onderhoud aan ons kerkgebouw enz………

Tot slot, maar zeker niet onbelangrijk, willen we onze oudere broeders en zusters noemen. Zij die de gemeente niet meer kunnen bezoeken, maar de diensten konden volgen via internet. Het zijn juist zij, die niet in de schijnwerpers staan. Door hun gebed dragen zij de gemeente op voor de genade troon van God en hiermee leveren zij een belangrijke bijdrage aan de zegeningen die we als gemeente ervaren.

 

Ledenbestand

 • Eind 2017 : 198 leden
 • In 2017 zijn:       6 persoon gedoopt

1 nieuw lid verwelkomd
8 leden hebben zich ontrokken
3 leden overleden

 

9. Financiële verantwoording

 

baten

Begroting 2017

Werkelijk 2017

Begroting 2018

 

 

 

 

1. Bijdragen gemeenteleden

€   90.500

€  92.312

€   93.750

2.Collecten / giften

€   11.620

€  22.569

€   12.320

3.Diverse ontvangsten

€   14.530

€   13.164

€   15.480

4. NAM schadevergoeding

€            0

€     8.850     

€     2.600

5 .Begroot tekort /uit reserve

€            0

€           0

€            0

 

 

 

 

Totaal

€ 116.650

€ 136.895

€ 124.150

 

 

 

 

Lasten

Begroting 2017

Werkelijk 2017

Begroting 2018

                          

 

 

 

6.   Beheer en onderhoud

€     5.000

€     6.964

€   22.000

7.   Belasting / verz./energie

€     9.500

€     8.215

€     9.500

8.   Lonen/salarissen/vergoedingen

€   67.450

€   60.054

€   64.150

9.   Uitzending diensten

€     2.000

€     1.606

€     1.700

10. Zending / jeugd / alpha enz.

€     4.850

€     3.696

€     6.300

11. Secretariaat / administratie

€     2.700

€     3.219

€     2.700

12. Algemene kosten diversen

€     7.150

€     7.243

€     8.750

13. Unie contributie

€   10.000

€     9.504

€     8.500

14. Reserve groot onderhoud

€     5.000

€     5.000

€        550

15. Overschot / naar reserve

€     3.000

€   31.394

 €           0

 

 

 

 

Totaal

€ 116.650

€ 136.895

€ 124.150

 

 

 

10. beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting 2018:

 

Beheer en onderhoud gebouwen             €   22.000,-

Salaris voorganger                                          €   64.150,-

Contributie Unie                                            €     8.500,-

Energie en onkosten                                    €     9.500,-

Diverse kosten                                                 €   20.000,-

Overschot naar reserve                              €            0,-

 

Totaal                                                                  € 124.150,-

 

ANBI nummer: 002624886