ANBI verklaring

ANBI Verklaring

 

1: Baptisten gemeente `Havenlicht` te Delfzijl

 

Vastgelegd in de statuten van 1923

De Baptistengemeente `Havenlicht Delfzijl` maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, en is als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

 

Grondslag van de gemeente

 • De gemeente neemt de geopenbaarde waarheid van God, zoals deze is vervat in de Bijbel, aan als onfeilbaar woord van God, en aanvaardt haar als haar grondslag.

 

Zij gelooft en belijdt daarom:

 • Dat het gehele menselijk geslacht,door af te vallen van God geheel in zijn natuur bedorven en tot alle kwaad geneigd is,en wegens het misdadige van de zonden rechtvaardig aan het eeuwige oordeel van de dood is overgegeven.
 • Dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft om het verlorene te zoeken en zalig te maken,zodat het heil van de wereld en de zaligheid van de zielen alleen gewerkt  en geschonken wordt door de genade Gods in Christus Jezus , die door Zijn vleeswording Zichzelf vernederd en gegeven heeft om tot eer Zijn `s Vaders en tot zaligheid der mensen`s Vader raad en wil te volbrengen,door Zijn middelaars lijden en sterven aan het kruis de wereld met God te verzoenen en de werken en heerschappij van de satan te verbreken;

Die begraven is,maar ten derde dage opgestaan en daardoor krachtelijk bewezen is de Zoon van God en de ten volle betrouwbare en algenoegzame Zaligmaker van zondaren te zijn;

Die nu, opgevaren ten hemel, aan`s Vaders rechterhand verhoogd is ,bekleed met alle macht in de hemel en op aarde .Die aan Zijn gemeente Zijn Heilige Geest met zijn onderscheiden gaven en krachten heeft gezonden, om haar te heiligen en in staat te stellen overal  in de wereld door het evangelie leven  en onverderfelijkheid aan het licht te brengen.

Die eens naar Zijn belofte wederkomen zal, om al de Zijnen te verzamelen in Zijn heerlijkheid en om als rechtvaardige wereldrechter op te treden .

 • Dat wij alleen verlossing, die in Christus is, deel hebben door persoonlijke geloof en bekering  en dat er van erfelijke of sacramentale zaligheid geen sprake kan zijn.
 • Dat alle oprecht gelovigen in Christus Jezus geroepen en verplicht zijn de Heer te belijden dor zich te laten dopen,waardoor zij zich tevens openlijk met de gemeente,welke het lichaam van Christus,de tempel van de Heilige Geest is, verenigen en zich onderwerpen aan al de verordeningen,welke het Hoofd van de gemeente gegeven heeft.
 • Dat de Here Jezus twee inzettingen gegeven heeft : Doop en Avondmaal

 

Doel van de gemeente

De gemeente stelt zich ten doel:

 • De leden op te bouwen in het geloof,de liefde,de hoop en de verwachting van de komst van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus
 • Om in overeenstemming met de bevelen van de Heer te bidden en te werken voor de bekering van zondaren en de komst van het Godsrijk. De kennis van de weg van de verlossing onder onze medemensen te bevorderen en hen te brengen tot het geloof en de gemeenschap der heiligen.

 

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

2. Fiscaal nummer van de gemeente (ANBI nummer ) is  002624886

3. Contactgegevens

Bezoekadres van de gemeente:

Joh. Van de Kornputplein 8
9934 EA Delfzijl

e-mailadres: secretaris@baptisten–delfzijl.nl

 

4. Bestuurssamenstelling

 

De kerkenraad van Baptisten Gemeente Havenlicht Delfzijl bestaat uit

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

3 overige raadsleden

 

5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen voor het komende seizoen

"Uit liefde voor Hem"

 

Uit liefde voor Hem, is het thema en is tevens het motto voor het komende seizoen.

Geïnspireerd door het woord in Handelingen 2.

In dit gedeelte wordt ingegaan op drie zaken waar men zich in de eerste gemeente nadrukkelijk mee bezig hield. Dit is als eerste de omgang met God, als tweede de omgang met elkaar en als derde de dienstbaarheid aan de wereld. Hoe kunnen we meer zichtbaar worden voor de mensen in de wereld om ons heen:

 

Wij willen als gemeente iets betekenen voor de mensen om ons heen.

 

Hoe willen wij dat doen?

 

 • Huishoudelijke hulp onder bejaarden (wel opletten dat we niet voor het karretje van de overheid gespannen   worden -relationeel).
 • Met elkaar geld inzamelen om hulp te bieden.
 • Als kring kleine dingen voor iemand doen.
 • Eens per 2 weken een eetgroep in de kerk (minder bedeelden / alleenstaanden / ruimte voor kinderen).
 • Kleding  maken voor de voedselbank
 • Wijk schoonmaken (prikstok – aanleiding tot gesprekken).
 • Alleenstaande ouderen bejaardentehuizen bezoeken; mee wandelen.
 • Naar buiten in woord en daad; vriendelijkheid; open kerkdeuren; open staan voor anderen.
 • Helpen met klusjes, oppassen; vervoer; eten; huisvesting; boodschappen; kleding; praktische dingen.
 • Activiteiten in de wijk (kinderen); dichtbij houden.
 • Belangrijk om relaties op te bouwen.
 • Mensen helpen hoe met geld om te gaan.
 • Zelfredzaamheid – mensen helpen zodat ze zich later zelf kunnen redden.

 

 

De Baptistengemeente `Havenlicht te Delfzijl  maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is: 
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

 

Het beleidsplan bevat twee bijlagen. De link naar bijlage 1 is:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf

En de link naar bijlage 2 is:   
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf

 

6. Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf
http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

 

7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1     1.   De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

                      2.   De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

                      3.   De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

GRONDSLAG

Artikel 2            De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

DOEL

Artikel 3     Het doel van de Unie is:

 1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
 2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

 

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

8. Verslag van de activiteiten van de gemeente

In dit jaarverslag een aantal hoogtepunten van het afgelopen jaar.

De zondagdiensten

De reguliere zondagsdiensten die we wekelijks mochten houden en waarin de woordverkondiging door onze voorganger ds. R. Ham gebracht werd, mochten we als zegenrijk ervaren.

Raad

Als raad mochten we elke maand vergaderen. Vanaf september waren br. Wim Mulder en br. Erik Blaauw  tijdens de raadsvergaderingen aanwezig . Zij zijn v.a. september met een snuffelstage begonnen.

Jongerensamenkomsten

Ook de jongeren waren weer op diverse data uitgenodigd om elkaar te ontmoeten en samen het geloof te delen en te onderzoeken.

AV

De voorjaars-AV werd gehouden op zaterdag 26 mei in Amersfoort ,  de Baptistengemeente Amersfoort ontving de gasten in het  Farelcollege , en de najaars-AV op vrijdag 9 november in het gebouw De Samenhof  in Zwolle.

Op de najaars AV  waren  de brs. Fok Wijchers  en Klaas Wezeman de vertegenwoordigers van onze gemeente. Een belangrijk onderwerp was het voorstel om tot een intentieverklaring en samenwerkingsovereenkomst met ABC Gemeenten te komen.

Nieuwe zendingsproject.

De werkgroep WE- DZ ( Werkgroep Evangelisatie Diaconie Zending) heeft in 2018 een nieuwe zendingsproject opgestart.
Zij organiseren een Zendingsreis naar Bulgarije wat  in augustus 2019 zal plaatsvinden.
Inmiddels is het streefbedrag van € 8000,- door allerlei acties  ruimschoots gehaald.

Next Gen Dienst (jeugddiensten)

De jeugd heeft diverse jeugddiensten met de pakkende naam Next Gen gehouden, die door hen volledig werden voorbereid en georganiseerd. We zijn dankbaar dat deze avonden goed werden bezocht en dat u hen als gemeente, door uw aanwezigheid daarin heeft gesteund.

Week van gebed:

Van 21 tot  en met 28 jan. 2018 met als thema “Recht door zee”.

Vakantie bijbelfeest

Deze werd gehouden op 1, 2 en 3  maart  met als thema “Hè kom op !”

Vrouwendag 

Op 5 april werd de jaarlijkse vrouwendag georganiseerd. Als spreekster  was Jetty Nijvelt te gast het thema waarover zij sprak was  “Waar het hart vol van is …….”

 

Gemeentevergaderingen

Als gemeente mochten we vijfmaal samenkomen op een gemeentevergadering.
Op 16 april was de gemeentejaarvergadering.
Op 27 mei na de dienst, waarin een voorstel werd gedaan om met name het crisispastoraat doorgang te laten vinden na de ziekte melding van onze voorganger.
Op  7 november was de najaarsvergadering daarin werd o.a.  de begroting voor 2019 goedgekeurd.
Op 6 en 12 december mochten wij vergaderen en ging het over het communiceren tussen de raad en de gemeente.

Jaarlijkse rommelmarkt

Zoals elk jaar werd er ook dit jaar op 14 april weer een rommelmarkt gehouden. Naast goede/oude spullen werden er snacks, pannenkoeken en snert verkocht. Ook kon men zijn/haar geluk beproeven door het kopen van lootjes. Het mooie bedrag van € 2.000,00 is opgehaald. De opbrengt van deze markt was deze keer voor het gemeente zending project Bulgarije.

Paas- en Kerstontbijt

Op zondag 1 april mochten we samen als gemeente voor de dienst aan, het Paasontbijt houden.
Dit mochten we herhalen op 1e Kerstdag.

Passiestonden

In de stille week van maandag 26 maart t/m donderdag 29 maart werden elke avond Passiestonden gehouden. Diensten waarin stil werd gestaan bij het lijden van onze Heer Jezus Christus.
Het thema was: The Passion.

VIS

Op  zaterdag 31 maart werden narcissen uitgedeeld voorzien van een kaartje met een paasgroet in het centrum van Delfzijl. Een mooie gelegenheid om te vertellen van de betekenis van Goede Vrijdag en Pasen. Op 6 september was er een samenzang met alle kerken in Betinge staete.

Bulgarijedag

Als voorloper op de startzondag  was er op zaterdag 8 september een Bulgarijedag met diverse activiteiten georganiseerd.
De middag werd afgesloten met een Sing-in.

Startzondag

Op zondag 9 september hadden we de startzondag en werd afgesloten met een koffie plus

Tienerkamp

In het weekend van 21,22 en 23 september zijn de tieners op kamp geweest

Sponsorloop

Op zaterdag 6 oktober was er een sponsorloop waarvan de opbrengst voor de Bulgarije reis in 2019 is.

 

 

Happy Kids Club

Op zaterdagmiddag  13 oktober was er een happy Kids club waarvoor ook kinderen van buiten onze gemeente werden uitgenodigd om ze te vertellen dat Jezus ze uitnodigt om bij Hem te komen.

Seniorenkerstfeest .

Op donderdag 20 december hebben de senioren uit onze gemeente het kerstfeest gevierd.

Kring

De kringen kwamen elke 3e donderdag bij elkaar. Aangezien de belangstelling voor de kringen de afgelopen jaren is teruggelopen zijn we geen gemeente meer in- maar met kringen geworden.

Het materiaal waaruit wordt gewerkt verschilt per kring. De samenkomsten worden bemoedigend en opbouwend ervaren.

Onderhoud gebouwen

In 2018 zijn er een aantal grote onderhoudsmaatregelen uitgevoerd. De dakbedekking van het kerkgebouw is vervangen. Het houtwerk van zowel het kerkgebouw als de woning Joh. van de Kornputplein 9 is aan de buitenzijde geschilderd. Ook is er een nieuwe printer in gebruik genomen.
De elektrische installatie van het kerkgebouw is na een aantal aanpassingen goedgekeurd .
De verlichting van het kruis op de voorgevel van het kerkgebouw is  gerepareerd.

Gezamenlijke activiteiten

Verder zijn er de gezamenlijke activiteiten nog te noemen waaronder:

Spelletjesavond voor jong en oud; de Brei Club, gezellig creatief bezig zijn voor een goed doel;
EetMee, waar alleenstaanden elkaar ontmoeten en samen een maaltijd nuttigen; Koffiecontact, waar gemeenteleden ’s morgens onder het genot van een kopje koffie gezellig kunnen bijpraten; Volleyfest, een sportief weekend in een ongedwongen sfeer samen met andere christenen samen te komen; het Combo, die elke week weer de liederen instudeert om op zondag ten gehore te brengen.

 

Naast de genoemde activiteiten zijn er de wekelijkse activiteiten van verschillende verenigingen: 

 

Maandag            19.45 u.                               Gebedsmoment

Dinsdag              19.30 u.                               Repetitie Combo

Donderdag         19.30 u.                               Bijbelbespreking

Zaterdag             19.15 u.                               Tienerjeugd

Zondag                09.30 u.                               Kinderwerk (Zondagschool)

Zondag                20.15 u.                               Oudere Jeugd  
 

De activiteiten die soms aan ons voorbijgaan, maar o zo belangrijk zijn:

Omegadienst, Deurdienst, Crèche, Gastheer-vrouw, Inzamelen van goederen voor de voedselbank, Vaart, het digitaliseren van ons archief, het verzenden van de post/mail, administratieve werkzaamheden, website beheer, bloemetje in de wijk, het schoonmaken van ons kerkgebouw, enz………

 

Het ledenbestand

 • Eind 2018   : 194 leden
 • In 2017 zijn:         4  persoon gedoopt

  9  nieuw lid verwelkomd
14  leden hebben zich ontrokken
  3  leden overleden

9. Financiële verantwoording.

 

baten

Begroting 2018

Werkelijk 2018

Begroting 2019

 

 

 

 

1. Bijdragen gemeenteleden

€   90.500

€  90.807

€   93.500

2.Collecten / giften

€   15.570

€  18.034

€   14.400

3.Diverse ontvangsten

€   14.980

€   11.168

€   10.540

4. NAM schadevergoeding

€     3.100

€           0     

€            0

5 .Begroot tekort /uit reserve

€            0

€        119

€            0

 

 

 

 

Totaal

€ 124.150

€ 120.128

€ 118.440

 

 

 

 

Lasten

Begroting 2018

Werkelijk 2018

Begroting 2019

                          

 

 

 

6.   Beheer en onderhoud

€   16.000

€   19.512

€   10.800

7.   Belasting / verz./energie

€     9.500

€   10.413

€   10.100

8.   Lonen/salarissen/vergoedingen

€   70.150

€   66.675

€   67.250

9.   Uitzending diensten

€     1.700

€     1.334

€        750

10. Zending / jeugd / alpha enz.

€     6.300

€     2.835

€     5.535

11. Secretariaat / administratie

€     2.700

€     3.238

€     3.000

12. Algemene kosten diversen

€     8.750

€     6.259

€     5.850

13. Unie contributie

€     8.500

€     9.312

€     9.500

14. Reserve groot onderhoud

€        550

€        550

€      4000

15. Overschot / naar reserve

€            0

€            0

€      1655

 

 

 

 

Totaal

€ 124,150

€ 120,128

€ 118,440

 

10. beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting 2019:

 

Beheer en onderhoud gebouwen           €   10.800,-

Salaris voorganger                               €   67.250,-

Contributie Unie                                   €     9.500,-

Energie en onkosten                              €   10.100,-

Diverse kosten                                      €   20.790,-

Overschot naar reserve                         €            0,-

 

Totaal                                                  € 118.440,-

 

ANBI nummer: 002624886