ANBI verklaring

1: Baptisten gemeente `Havenlicht` te Delfzijl

Vastgelegd in de statuten van 1923

De Baptistengemeente `Havenlicht Delfzijl` maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, en is als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

 

Grondslag van de gemeente:

 

 • De gemeente neemt de geopenbaarde waarheid van God, zoals deze is vervat in de Bijbel, aan als onfeilbaar woord van God, en aanvaardt haar als haar grondslag.

 

Zij gelooft en belijdt daarom:

 • Dat het gehele menselijk geslacht,door af te vallen van God geheel in zijn natuur bedorven en tot alle kwaad geneigd is,en wegens het misdadige van de zonden rechtvaardig aan het eeuwige oordeel van de dood is overgegeven.
 • Dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft om het verlorene te zoeken en zalig te maken,zodat het heil van de wereld en de zaligheid van de zielen alleen gewerkt  en geschonken wordt door de genade Gods in Christus Jezus , die door Zijn vleeswording Zichzelf vernederd en gegeven heeft om tot eer Zijn `s Vaders en tot zaligheid der mensen`s Vader raad en wil te volbrengen,door Zijn middelaars lijden en sterven aan het kruis de wereld met God te verzoenen en de werken en heerschappij van de satan te verbreken;

Die begraven is,maar ten derde dage opgestaan en daardoor krachtelijk bewezen is de Zoon van God en de ten volle betrouwbare en algenoegzame Zaligmaker van zondaren te zijn;

Die nu, opgevaren ten hemel, aan`s Vaders rechterhand verhoogd is ,bekleed met alle macht in de hemel en op aarde .Die aan Zijn gemeente Zijn Heilige Geest met zijn onderscheiden gaven en krachten heeft gezonden, om haar te heiligen en in staat te stellen overal  in de wereld door het evangelie leven  en onverderfelijkheid aan het licht te brengen.

Die eens naar Zijn belofte wederkomen zal, om al de Zijnen te verzamelen in Zijn heerlijkheid en om als rechtvaardige wereldrechter op te treden .

 • Dat wij alleen verlossing, die in Christus is, deel hebben door persoonlijke geloof en bekering  en dat er van erfelijke of sacramentale zaligheid geen sprake kan zijn.
 • Dat alle oprecht gelovigen in Christus Jezus geroepen en verplicht zijn de Heer te belijden dor zich te laten dopen,waardoor zij zich tevens openlijk met de gemeente,welke het lichaam van Christus,de tempel van de Heilige Geest is, verenigen en zich onderwerpen aan al de verordeningen,welke het Hoofd van de gemeente gegeven heeft.
 • Dat de Here Jezus twee inzettingen gegeven heeft : Doop en Avondmaal

 

Doel van de gemeente:

                                                                                                                            

De gemeente stelt zich ten doel:

 • De leden op te bouwen in het geloof,de liefde,de hoop en de verwachting van de komst van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus
 • Om in overeenstemming met de bevelen van de Heer te bidden en te werken voor de bekering van zondaren en de komst van het Godsrijk. De kennis van de weg van de verlossing onder onze medemensen te bevorderen en hen te brengen tot het geloof en de gemeenschap der heiligen.

 

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

 

 

2. Fiscaal nummer van de gemeente (ANBI nummer ) is  002624886

 

3. Contactgegevens

Bezoekadres van de gemeente:

Joh. Van de Kornputplein 8
9934 EA Delfzijl

 

e-mailadres

secretaris@baptisten –delfzijl.nl

 

 

4. Bestuurssamenstelling:

 

De kerkenraad van Baptisten Gemeente Havenlicht Delfzijl bestaat uit

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

4 overige raadsleden

 

5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen voor het komende seizoen

"Handen uit de mouwen"

Handen uit de mouwen, is het  thema en is tevens het motto voor het komende seizoen.

Geïnspireerd door het woord in Handelingen 2.

In dit gedeelte wordt ingegaan op drie zaken waar men zich in de eerste gemeente nadrukkelijk mee bezig hield. Dit is als eerste de omgang met God, als tweede de omgang met elkaar en als derde de dienstbaarheid aan de wereld.  Hoe kunnen we meer zichtbaar worden voor de mensen in de wereld om ons heen :

 

Wij willen als gemeente iets  betekenen voor de mensen om ons heen.

 

Hoe willen wij dat doen ?

 

 • Huishoudelijke hulp onder bejaarden (wel opletten dat we niet voor het karretje van de overheid gespannen  worden -relationeel).
 • Met elkaar geld inzamelen om hulp te bieden.
 • Als kring kleine dingen voor iemand doen.
 • Eens per 2 weken een eetgroep in de kerk (minder bedeelden / alleenstaanden / ruimte voor kinderen).
 • Kleding  maken voor de voedselbank
 • Wijk schoonmaken (prikstok – aanleiding tot gesprekken).
 • Alleenstaande ouderen bejaardentehuizen bezoeken; mee wandelen.
 • Naar buiten in woord en daad; vriendelijkheid; open kerkdeuren; open staan voor anderen.
 • Helpen met klusjes, oppassen; vervoer; eten; huisvesting; boodschappen; kleding; praktische dingen.
 • Activiteiten in de wijk (kinderen); dichtbij houden.
 • Belangrijk om relaties op te bouwen.
 • Mensen helpen hoe met geld om te gaan.
 • Zelfredzaamheid – mensen helpen zodat ze zich later zelf kunnen redden.

 

 

De Baptistengemeente `Havenlicht te Delfzijl  maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

Het beleidsplan bevat twee bijlagen. De link naar bijlage 1 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf

En de link naar bijlage 2 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf

 

6. Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf

http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

 

7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1     1.  De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

                   2.  De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

                   3.  De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

 

GRONDSLAG

Artikel 2           De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

 

DOEL

Artikel 3      Het doel van de Unie is:

 1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
 2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

 

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

 

 

 

 

8. Verslag van de activiteiten van de gemeente

 

Uittreksel  uit  het jaarverslag 1 januari  2016 tot 1 januari 2017

Naast de zondagse  samenkomsten zijn er nog andere bijeenkomsten geweest

 

Speciale diensten :

 • In een zondagse bijeenkomst is een persoon  gedoopt.
 • Een oogstdankdienst  en een startzondag 
 • De passiestonden in de week voor Pasen
 • Een aantal jeugddiensten
 • De week van gebed met als thema “Vieren in verbondenheid”.
 • De kerstnachtdienst
 • De oudejaarsbijeenkomst

 

 

 

Bijzondere activiteiten

 • De Happy kids club
 • De  vakantiebijbelschool
 • De samenkomsten van het alfa en bèta- teams
 • De kringenbijeenkomsten
 • De jaarlijkse tweede hands goederen markt
 • Het geven van praktische noodhulp.
 • Het geven van pastorale hulp
 • Het herstellen van aardbevingsschade aan de gebouwen

 

 

 • Eind 2016 : 198 leden
 • In 2016 zijn:      1 persoon gedoopt

7 nieuwe leden verwelkomd
Hebben 12  leden zich ontrokken
7 leden overleden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: Baptisten gemeente `Havenlicht` te Delfzijl

Vastgelegd in de statuten van 1923

De Baptistengemeente `Havenlicht Delfzijl` maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, en is als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

 

Grondslag van de gemeente:

 

 • De gemeente neemt de geopenbaarde waarheid van God, zoals deze is vervat in de Bijbel, aan als onfeilbaar woord van God, en aanvaardt haar als haar grondslag.

 

Zij gelooft en belijdt daarom:

 • Dat het gehele menselijk geslacht,door af te vallen van God geheel in zijn natuur bedorven en tot alle kwaad geneigd is,en wegens het misdadige van de zonden rechtvaardig aan het eeuwige oordeel van de dood is overgegeven.
 • Dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft om het verlorene te zoeken en zalig te maken,zodat het heil van de wereld en de zaligheid van de zielen alleen gewerkt  en geschonken wordt door de genade Gods in Christus Jezus , die door Zijn vleeswording Zichzelf vernederd en gegeven heeft om tot eer Zijn `s Vaders en tot zaligheid der mensen`s Vader raad en wil te volbrengen,door Zijn middelaars lijden en sterven aan het kruis de wereld met God te verzoenen en de werken en heerschappij van de satan te verbreken;

Die begraven is,maar ten derde dage opgestaan en daardoor krachtelijk bewezen is de Zoon van God en de ten volle betrouwbare en algenoegzame Zaligmaker van zondaren te zijn;

Die nu, opgevaren ten hemel, aan`s Vaders rechterhand verhoogd is ,bekleed met alle macht in de hemel en op aarde .Die aan Zijn gemeente Zijn Heilige Geest met zijn onderscheiden gaven en krachten heeft gezonden, om haar te heiligen en in staat te stellen overal  in de wereld door het evangelie leven  en onverderfelijkheid aan het licht te brengen.

Die eens naar Zijn belofte wederkomen zal, om al de Zijnen te verzamelen in Zijn heerlijkheid en om als rechtvaardige wereldrechter op te treden .

 • Dat wij alleen verlossing, die in Christus is, deel hebben door persoonlijke geloof en bekering  en dat er van erfelijke of sacramentale zaligheid geen sprake kan zijn.
 • Dat alle oprecht gelovigen in Christus Jezus geroepen en verplicht zijn de Heer te belijden dor zich te laten dopen,waardoor zij zich tevens openlijk met de gemeente,welke het lichaam van Christus,de tempel van de Heilige Geest is, verenigen en zich onderwerpen aan al de verordeningen,welke het Hoofd van de gemeente gegeven heeft.
 • Dat de Here Jezus twee inzettingen gegeven heeft : Doop en Avondmaal

 

Doel van de gemeente:

                                                                                                                            

De gemeente stelt zich ten doel:

 • De leden op te bouwen in het geloof,de liefde,de hoop en de verwachting van de komst van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus
 • Om in overeenstemming met de bevelen van de Heer te bidden en te werken voor de bekering van zondaren en de komst van het Godsrijk. De kennis van de weg van de verlossing onder onze medemensen te bevorderen en hen te brengen tot het geloof en de gemeenschap der heiligen.

 

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

 

 

2. Fiscaal nummer van de gemeente (ANBI nummer ) is  002624886

 

3. Contactgegevens

Bezoekadres van de gemeente:

Joh. Van de Kornputplein 8
9934 EA Delfzijl

 

e-mailadres

secretaris@baptisten –delfzijl.nl

 

 

4. Bestuurssamenstelling:

 

De kerkenraad van Baptisten Gemeente Havenlicht Delfzijl bestaat uit

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

4 overige raadsleden

 

5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen voor het komende seizoen

"Handen uit de mouwen"

Handen uit de mouwen, is het  thema en is tevens het motto voor het komende seizoen.

Geïnspireerd door het woord in Handelingen 2.

In dit gedeelte wordt ingegaan op drie zaken waar men zich in de eerste gemeente nadrukkelijk mee bezig hield. Dit is als eerste de omgang met God, als tweede de omgang met elkaar en als derde de dienstbaarheid aan de wereld.  Hoe kunnen we meer zichtbaar worden voor de mensen in de wereld om ons heen :

 

Wij willen als gemeente iets  betekenen voor de mensen om ons heen.

 

Hoe willen wij dat doen ?

 

• Huishoudelijke hulp onder bejaarden (wel opletten dat we niet voor het karretje van de overheid gespannen  worden -relationeel).

• Met elkaar geld inzamelen om hulp te bieden.

• Als kring kleine dingen voor iemand doen.

• Eens per 2 weken een eetgroep in de kerk (minder bedeelden / alleenstaanden / ruimte voor kinderen).

• Kleding  maken voor de voedselbank

• Wijk schoonmaken (prikstok – aanleiding tot gesprekken).

• Alleenstaande ouderen bejaardentehuizen bezoeken; mee wandelen.

• Naar buiten in woord en daad; vriendelijkheid; open kerkdeuren; open staan voor anderen.

• Helpen met klusjes, oppassen; vervoer; eten; huisvesting; boodschappen; kleding; praktische dingen.

• Activiteiten in de wijk (kinderen); dichtbij houden.

• Belangrijk om relaties op te bouwen.

• Mensen helpen hoe met geld om te gaan.

• Zelfredzaamheid – mensen helpen zodat ze zich later zelf kunnen redden.

 

 

De Baptistengemeente `Havenlicht te Delfzijl  maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

Het beleidsplan bevat twee bijlagen. De link naar bijlage 1 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf

En de link naar bijlage 2 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf

 

6. Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf

http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

 

7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1     1.  De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

                   2.  De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

                   3.  De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

 

GRONDSLAG

Artikel 2           De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

 

DOEL

Artikel 3      Het doel van de Unie is:

 1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
 2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
 3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

 

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

 

 

 

 

8. Verslag van de activiteiten van de gemeente

 

Uittreksel  uit  het jaarverslag 1 januari  2016 tot 1 januari 2017

Naast de zondagse  samenkomsten zijn er nog andere bijeenkomsten geweest

 

Speciale diensten :

 • In een zondagse bijeenkomst is een persoon  gedoopt.
 • Een oogstdankdienst  en een startzondag 
 • De passiestonden in de week voor Pasen
 • Een aantal jeugddiensten
 • De week van gebed met als thema “Vieren in verbondenheid”.
 • De kerstnachtdienst
 • De oudejaarsbijeenkomst

 

 

 

Bijzondere activiteiten

 • De Happy kids club
 • De  vakantiebijbelschool
 • De samenkomsten van het alfa en bèta- teams
 • De kringenbijeenkomsten
 • De jaarlijkse tweede hands goederen markt
 • Het geven van praktische noodhulp.
 • Het geven van pastorale hulp
 • Het herstellen van aardbevingsschade aan de gebouwen

 

 

 • Eind 2016 : 198 leden
 • In 2016 zijn:      1 persoon gedoopt

7 nieuwe leden verwelkomd
Hebben 12  leden zich ontrokken
7 leden overleden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Financiële verantwoording

 

baten

Begroting 2016

Werkelijk 2016

Begroting 2017

 

 

 

 

1. Bijdragen gemeenteleden

€   93.000

€  94.418

€   90.500

2.Collecten / giften

€   12.050

€  11.612

€   11.620

3.Diverse ontvangsten

€   12.250

€   14.253

€   14.530

4. NAM schadevergoeding

€     4.500

€           0

€           0

5 .Begroot tekort /uit reserve

€            0

€           0

€            0

 

 

 

 

Totaal

€ 121.800

€ 120.383

€ 116.650

 

 

 

 

Lasten

Begroting 2016

Werkelijk 2016

Begroting 2017

                          

 

 

 

6.   Beheer en onderhoud

€     6.000

€     1.334

€     5.000

7.   Belasting / verz./energie

€   10.500

€     8.191

€     9.500

8.   Lonen/salarissen/vergoedingen

€   69.100

€   68.651

€   67.450

9.   Uitzending diensten

€     3.100

€     2.605

€     2.000

10. Zending / jeugd / alpha enz.

€     5.100

€     4.274

€     4.850

11. Secretariaat / administratie

€     3.800

€     2.959

€     2.700

12. Algemene kosten diversen

€     7.650

€     8.262

€     7.150

13. Unie contributie

€   10.700

€     9.356

€   10.000

14. Reserve groot onderhoud

€     5.000

€     5.000

€     5.000

15. Overschot / naar reserve

€        850

€     9.751

 €    3.000

 

 

 

 

Totaal

€ 121.800

€ 120.383

€ 116.650

 

 

 

10. beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting

 

Beheer en onderhoud gebouwen            €     5.000,-
Salaris voorganger      €   64.700,-
Contributie Unie            €   10.000,-
Energie en onkosten           €     6.500,-
Diverse kosten            €   27.450,-
Overschot naar reserve   €     3.000,-
Totaal    € 116.650,-

 

                                

ANBI nummer: 002624886