Geschiedenis

De geschiedenis van de Baptisten gemeente in Delfzijl begint rond 1896 toen een klein aantal personen onderlinge samenkomsten belegden. Deze personen waren kooplieden, zeevarenden en binnenschippers. In de begintijd van samenkomen vond dit plaats in huiskamers, later in een geheelonthoudersgebouw om tenslotte weer te eindigen in huiskamers. Al snel werden de huiskamers te klein en werd er een zolderruimte van een schuur verbouwd tot vergaderruimte.
De gemeente groeide gestaag en er werden contacten gelegd met de Baptisten gemeente in Groningen. Waar uit voortvloeide dat Delfzijl hier een zustergemeente van werd. 

We spreken nu over het jaar 1923. In dit zelfde jaar werd de Baptisten gemeente in Delfzijl een zelfstandige gemeente en sloot zich aan bij de Unie van Baptisten gemeenten. De gemeente groeide door zodat de zolderverdieping van de schuur te klein werd. Hierop werd de gehele schuur verbouwd tot vergaderruimte.

Media Folder: 

De schuur (een voormalige paardenstal) die werd verbouwd tot vergaderruimte. (1923)

Al snel bleek ook de verbouwde schuur te klein en er moest worden uitgezien naar een groter gebouw. Deze diende zich aan in de vorm van de oude Rooms-Katholieke Kerk. Deze kerk werd in 1925 aangekocht en ‘omgedoopt’ tot Baptisten kerk.

Media Folder: 

De oude Rooms-Katholieke kerk van Delfzijl.
Hier reeds omgedoopt tot Baptisten kerk.

De gemeente groeide gestaag en werkte toen al missionair. In 1926 werd er evangelisatiewerk  verricht in Siddeburen wat in 1930 resulteerde in de bouw van een kerkgebouw voor de plaatselijke gemeente.

Op de laatste oorlogsdag in Delfzijl (1 mei 1945) werd het kerkgebouw getroffen door een brandbom en de kerk met alle bijgebouwen brandde tot de grond toe af. Dit weerhield de gemeente echter niet om samen te komen en het gemeentelijk werk verder voort te zetten in een ander gebouw. In dezelfde maand werd door de kerkenraad het besluit genomen om een nieuwe kerk te bouwen.

Media Folder: 
 

Afgebrande Baptisten kerk in Delfzijl.

In afwachting van de geplande nieuwbouw werd er op 16 mei 1946 een noodkerk in gebruik genomen. Deze kerk werd geschonken door de Wereldraad van Kerken. Later is deze noodkerk weer verplaatst naar Rotterdam. 

Media Folder: 

 Noodkerk Baptisten gemeente in Delfzijl

Op 12 juli 1952 werd de eerste steen voor de nieuw te bouwen kerk gelegd. Op 12 december 1952 werd de nieuwe kerk ingewijd. Het was voor die tijd een moderne kerk. Dit bleek ook uit de reacties in de plaatselijke en landelijke pers.

Media Folder: 
    
Media Folder: 
              

Baptistenkerk met pastorie 1952.

Dat de gemeente veel waarde hechtte aan evangelisatie bleek wel uit het houden van openbare bijeenkomsten in Appingedam (1958) en de bouw van jeugdgebouw ‘de Ster’ in Delfzijl–Noord (1960). In ‘de Ster’ hebben ook diverse diensten en bijeenkomsten plaatsgevonden.

De gemeente groeide verder en het ledental nam toe. In 1924 waren er 36 leden, in 1962 waren dat er 207 en in 1978 was het aantal leden gegroeid naar 329 leden. Hieruit volgde dat het kerkgebouw te klein geworden was en dus volgde er uitbreiding. Deze verbouw werd gestart in september 1978. In de zomer van 1979 kon de nieuwbouw in gebruik worden genomen.

In het begin van de jaren ’80 is er een herstart gemaakt met het houden van diensten in Appingedam. In het begin nog onregelmatig in het Hervormd Centrum, later werd een schoolgebouw gehuurd en begonnen de wekelijkse diensten. In 1987 werd een tweede voorganger beroepen. Deze voorganger was vooral werkzaam in Appingedam.

De gemeente in  Delfzijl bleef groeien. Er was een rijk verenigingsleven en er waren grote kinderclubs. Er was ook een zangkoor (GIOL: God Is Ons Lied) welke 75 leden telde.

In 1991 is de gemeente gesplitst. In Appingedam werd een voormalig gymnastieklokaal aangekocht welke werd verbouwd tot kerkzaal. Tevens werd de Baptisten gemeente te Appingedam opgericht. In goed overleg werd een deel van de leden van de baptisten gemeente in Delfzijl lid van de Baptisten gemeente in Appingedam. Door bovengenoemde gebeurtenissen daalde het aantal leden van de gemeente in Delfzijl van 422 leden in 1991 tot 285 leden in 1997. 

Inmiddels was het gebouw van de Baptisten gemeente, mede door het uitgebreide vereniging- en clubwerk, weer te klein geworden. In 1994 werd besloten een uitbreiding van de kerk met haar zalen te realiseren. In 1995 kon deze nieuwbouw in gebruik worden genomen. 

Vanaf de oprichting van de Baptisten gemeente in Delfzijl heeft deze geen andere naam gekend. Dit veranderde echter in 2005 toen de naam ‘Havenlicht’ door de leden van de gemeente werd gekozen als de meest passende naam.

Op dit moment mogen we vaststellen dat de  Baptisten gemeente ‘Havenlicht’ in Delfzijl nog steeds een levende gemeente is. De gemeente richt zich veel op jeugd- en kinderwerk, geeft veel aandacht aan de muziek in de gemeente en wil graag missionair zijn.

In het bovenstaande overzicht is maar een klein deel van alle feiten opgenoemd. Terugkijkend op meer dan 100 jaar Baptisten gemeente in Delfzijl, kunnen we alleen maar constateren dat God de gemeente heeft geleid en gezegend.
Media Folder: 

 
Huidige Baptisten kerk in Delfzijl