Werkgroep Evangelisatie Diaconie en Zending (WE-DZ)

Werkgroep Evangelisatie Diaconie en Zending (WE-DZ)

Vanuit de Werkgroep Evangelisatie Diaconie en Zending (WE-DZ) staan wij voor de taak om Gods Woord te zenden onder mensen die God en zijn zoon Jezus Christus niet kennen. Om de mensen te vertellen dat door de liefde van God de Here Jezus Christus (Gods zoon) naar de aarde gekomen is om ons mensen duidelijk te maken dat God aarde en hemel gemaakt heeft. Dat Hij mensen geschapen heeft naar Zijn beeld. Dat door zonde van Adam en Eva er een breuk is ontstaan tussen God en ons mensen. Dat er één is die deze breuk kan helen en ons mensen kan redden. Die één is de Heere Jezus Christus. Door de Heere Jezus Christus kunnen wij weer tot God de Vader komen.

Hoe kan die breuk helen? Door te lezen in de bijbel. Met name Johannes hoodstuk 3 vers 16. Daar staat " Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga maar eeuwig leven hebbe". Dit betekent dat wij tot inkeer moeten komen ofwel tot bekering moeten komen in de Heere Jezus Christus, Gods zoon. Dan gaat ons leven niet verloren maar ontvangen wij zelfs eeuwig leven.

De WE-DZ heeft dus tot taak om Gods woord onder de mensen te brengen. Hoe doen wij dit? 

  • Evangelisatiediensten waarin wordt verteld wie Jezus is, wat Hij voor ons mensen heeft gedaan en hoe we gered kunnen worden door een keuze voor Hem te maken.
  • Samenwerking met andere kerken in Delfzijl georganiseerd in 'VIS' (Visie Interkerkelijke Samenwerking). De afgelopen periode heeft 'VIS' o.a. een kerkenboulevard en barbecue in het centrum van Delfzijl georganiseerd en zijn er met Delfsail gratis citybijbels uitgedeeld.
  • Daarbij ondersteunen we de zendingsprojecten die vanuit de Unie van Baptistengemeenten worden aangedragen https://baptisten.nl/voor-gemeenten/toerusting/zending
  • In 2019 zijn we van 10 tot 17 augustus als gemeente betrokken geweest bij een project van Mission Possible (https://www.missionpossible.nl/) Met een grote groep zijn we vanuit onze gemeente afgereisd naar Burgarije, waar we de plaatselijke Roma gemeente hebben ondersteund met daadwerkelijke 'bouw-werkzaamheden' en 'kinderwerk'.
  • Daarbij zijn we als gemeente aan het kijken welke projecten we zelf kunnen ondersteunen, hetgeen tot op dit moment nog niet concreet is ingevuld.
    Media Folder: